Cíle projektu

Cílem projektu je ověření potenciálu vícekanálového georadaru (GPR), jako nedestruktivního diagnostického nástroje, při identifikaci vad a poruch vozovek pozemních komunikací a mostních konstrukcí.

Projekt bude zaměřen na navržení a praktické ověření zkušebního postupu pro:

  • detekci dutin pod cementobetonovým krytem vozovek,
  • detekci nadměrného obsahu vody v konstrukčních vrstvách vozovek,
  • detekci a stanovení hloubky trhlin v krytu vozovky,
  • detekci poruch mostních konstrukcí.

Součástí řešení bude návrh vhodného uspořádání sestavy georadaru pro jednotlivé aplikace, měření na připravených laboratorních vzorcích, měření v LGZP (laboratorní geotechnické zkušební pole umístěné v areálu laboratoří CDV), měření in situ a návrh optimalizace metody vyhodnocení naměřených dat pro čtyři uvedené oblasti uplatnění georadaru.